011 021 Gianfranco Meggiato 011 Sfera Kabala piccola